การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย

nouvel-an-thailandais-songkran
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับวิถีไทย กรวรรณ สังขกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรม “การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเส้นทาง R3A รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมณีนาราคร จ.เชียงใหม่
2. ประเทศไทยมีทรัพยากร “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” (CULTURAL RESOURCES) มากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552)
3. องค์การการท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization (2003) การท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ 21 ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) เป็นกรอบในการจัดการการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงหลักการ 4 ประการ คือ 1. การดาเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ 2. ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 3. การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 4. การเชื่อมร้อยประสานความจาเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกาหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. ความหมาย: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ◦ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของคน จากสถานที่ที่อยู่ประจาไปยังท้องถิ่นอื่น เพื่อชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ต้อง คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคลและวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็น เจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการ สร้างรายได้และการจ้างงาน อันนามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ◦ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นวิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิตผู้คน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า เป็นการ ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเอง อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความ เกี่ยวโยง พึ่งพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ชาญ วิทย์ เกษตรศิริ, 2540)
5. ความหมาย: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ◦ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเคลื่อนไหว ของผู้คนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล การเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน การเดินทาง เพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดกันมา ของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา (World Tourism Organization in Richards, 1995)
6. นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1. Purposeful Cultural Tourist หมายถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประจา และพยายามแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. Sightseeing Cultural Tourist หมายถึงนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประจา แต่ ไม่ได้พยายามแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งกว่าเดิม 3. Serendipitous Cultural Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ตั้งใจจะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ก็ได้ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 4. Casual Cultural Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายลาดับท้ายๆ และได้ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างเล็กน้อย และ 5. Incidental Cultural Tourist หมายถึงนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ตั้งใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ก็ได้มีโอกาสเยี่ยม ชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้าง (ปริญญ์ อภิวงศ์วาร, 2548)
7. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ความ เจริญก้าวหน้า ทางด้านการ ติดต่อสื่อสาร การรับและ นิยม วัฒนธรรม ต่างชาติ การพัฒนา ของบ้านเมือง การ เปลี่ยนแปลง ของสังคม
8. การรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่น คมนาคม ขนส่ง อิทธิพล ของสื่อ เผยแพร่ โดยตรง Thai Culture
9. ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรมหลวง วัฒนธรรมราษฎร์ วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง
10. วัฒนธรรมหลวง แบบแผนที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม พิธี การที่เป็นวัฒนธรรมส่วนกลางหรือวัฒนธรรมราชการ
11. วัฒนธรรมราษฎร์ แบบแผนที่เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมที่เป็นของท้องถิ่น หรือของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ที่มี การปฏิบัติ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สืบ ทอดต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน
12. วัฒนธรรมหลัก (Main Culture) ◦เกิด ◦แก่ ◦เจ็บ ◦ตาย ◦ภาษา การบวชเรียน
13. วัฒนธรรมรอง (Sub Culture) ◦เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่ม น้อย วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงภาษาถิ่น
14. องค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณคดีและ พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ซากผังเมืองในอดีต ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาล ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพ ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีความเชื่อที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมย่อย ECTARC (Richards, 1995)
15. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแหล่งมรดก (Heritage Tourist)
16. World Heritage: มรดกโลกในไทย 5แห่ง 1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกาแพงเพชร ◦ มีความรุ่งเรืองในอดีตช่วงใกล้เคียงกันอาณาจักรสุโขทัย เป็นราชธานีแห่ง แรกของไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ◦ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมือง ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” จากการประชุมคณะกรรมการ มรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ◦ เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทาขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อัน ชาญฉลาดของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรือ อารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
17. World Heritage: มรดกโลกในไทย 5แห่ง 2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ◦ ราชธานีเก่าแก่ของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี แม้ว่าภายหลังจะถูกทาลายลงจากภัยสงคราม แต่ยังคงเหลือ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความ เจริญรุ่งเรือง และ ความมีอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษของชาวกรุง ศรีอยุธยา ◦ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากการประชุม คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูซิ เนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ◦ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏ ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

18. World Heritage: มรดกโลกในไทย 5แห่ง 3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ◦ อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ◦ เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการดารงชีวิตของผู้คนยุคก่อน ประวัติศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ซึ่งมีวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการ แล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการดารงชีวิต ◦ ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน ◦ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2535 จากการประชุม คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ที่เมืองแซนตาเฟ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ◦ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็น อยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

19. World Heritage: มรดกโลกในไทย 5แห่ง 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ◦ ผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง ใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่ากว่า 3,800,000 ไร่ อยู่ภายในเขตจังหวัด อุทัยธานี จังหวัดตาก และ จังหวัดกาญจนบุรี ◦ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2534 และเป็นสถานที่ธรรมชาติแห่ง แรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก ◦ เป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กาลังเกิดอยู่ เป็นแหล่งที่เกิด จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ และ เป็น ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือ ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ ยังคงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดม สมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
20. World Heritage: มรดกโลกในไทย 5แห่ง 5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ◦ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยาน แห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดคือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ บุรีรัมย์ มีพื้นที่ป่ารวมกันเกือบ 4,00,000 ไร่ ◦ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”จาก การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ◦ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก รวมถึงระบบนิเวศอัน เป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

ท่องเที่ยววิถีไทย
21. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวศิลปะ (Arts Tourist) โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล งานประเพณี
22. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist) การถ่ายภาพ วาดภาพ เครื่องปั้น ทาอาหาร หัตถกรรม
23. “วัฒนธรรมไทย” คือสินค้าชิ้นเอกของ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” CREATIVE TOURISM
24. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง (Urban Cultural Tourist) แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม
25. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท (Rural Cultural Tourist) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภูมิทัศน์
26. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (Indigenous Cultural Tourist) ทะเลทราย เดินป่า ศูนย์วัฒนธรรม ศิลปะและ หัตถกรรม
27. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย (Popular Cultural Tourist) สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า การแสดงคอนเสิร์ต งานแข่งขันกีฬา
28. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่
29. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 10 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี พระนครคีรี หรือเขาวัง เป็นพระราชวังแห่งเดียวของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนยอด เขา ซึ่งแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า ‘เขาสมณะ’ เนื่องจากมีวัดสมณะ อารามเก่าตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาอยู่บนไหล่เขาด้านตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชอยู่เคยเสด็จมาปฏิบัติภาวนาบนยอดเขา หลัง เสด็จขึ้นครองราชย์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น โดยยอดเขาทางทิศ ตะวันตกเป็นที่ประทับและเรือนบริวาร ยอดกลางเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และบนยอดเขาด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว อารามประจาพระราชวังพระนครคีรี พระราชทานนามว่า ‘พระราชวังพระครคีรี’ โดดเด่นด้วยความงดงามของสัดส่วนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง สถาปัตยกรรมกับสภาพภูมิประเทศ
30. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 9 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ◦ จุดเด่นของเมืองคือปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบทางศิลปะ สร้างบ่งบอกว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธ ศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของ ศิลปะเป็นแบบบาปวนผสมผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่ง ปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พิมาย ยังเป็นแหล่ง รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมเอาไว้จานวนมากและน่าสนใจที่สุด ของประเทศไทยอีกด้วย
31. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 8 พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ◦ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม พระเจดีย์องค์เดิมมีลักษณะทรงโอ คว่า หรือทรงมะนาวผ่าซีก แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า เจดีย์ใหญ่องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นแต่ละ ครั้งพระสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก จึงโปรดเกล้าฯให้ บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นและพระราชทานนามใหม่ว่า ‘พระปฐมเจดีย์’ อันมี ความหมายว่าเจดีย์แห่งแรก ปัจจุบันยังคงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมา สักการะเป็นจานวนมากทุกปี ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐม เจดีย์ ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมสมัยทวารวดีเอาไว้มาก ที่สุดด้วย
32. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 7 พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ◦ องค์พระธาตุเดิมสร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 พระธาตุพนมเคย ล้มทลายลงทั้งองค์ใน พ.ศ. 2518 เนื่องจากความเก่าแก่และถูก พายุฝนกระหน่าต่อเนื่องกันหลายวัน ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกัน บริจาคทุนทรัพย์บูรณปฏิสังณ์องค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2522 ในวันนี้พระธาตุพนมจึงยังคงตระหง่าน งามอยู่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงทางฝั่งลาว ด้วย ในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี จะมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมา ร่วมงานสมโภชพระธาตุพนมจากทั่วทุกสารทิศ
33. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 6 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ◦ เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่าง ใกล้ชิด ◦ เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกาเนิดศิลปวัฒนธรรมสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธ ประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทาง ความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา
34. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 5 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ◦ เมืองโบราณที่มีร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคชุมชนก่อน ประวัติศาสตร์ จนกระทั่งเป็นแว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองทาง ศิลปวัฒนธรรมระดับสูง ◦ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดดเด่นด้วยโบราณสถาน ขนาดใหญ่จานวนมากมายที่สร้างด้วยศิลาแลง ทั้งในส่วนของเมืองเชลียง อันเป็นเมืองในยุคเริ่มแรก และในส่วนของเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นส่วน ต่อขยายที่เจริญขึ้นในยุคต่อมา โบราณสถานเหล่านี้ตั้งอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติเทือกทิวเขาและแมกไม้อันร่มรื่น ปราศจากการรบกวนจาก ความเจริญสมัยใหม่ จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มี บรรยากาศงดงามสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย
35. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 4 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ◦ องค์พระปรางค์สูงตระหง่านเสียดฟ้าริมแม่น้าเจ้าพระยา ได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสุดยอดด้านงานสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งของ ยุครัตนโกสินทร์ ด้วยความสูงทั้งสิ้น 33 วาเศษ จึงถือว่าเป็นพระ ปรางค์ที่สูงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 รอบองค์ปรางค์วิจิตรอลังการด้วยการตกแต่ง ประดับประดาด้วยถ้วยชามกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นที่รู้จักดีอย่างหนึ่งของประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศ
36. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 3 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ◦ อดีตราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดของสยามประเทศ คือ 417 ปี ได้รับ การยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2534 ◦ ร่องรอยสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และงดงามที่หลงเหลือกระจัดกระจาย อยู่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย แม้ใน ระยะหลังจะมีปัญหาความเสื่อมโทรมและการรุกล้าพื้นที่ จนมีข่าวลือ หนาหูว่าจะถูกเพิกถอนจากบัญชีมรดกโลก แต่ท้ายที่สุดก็ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาจนคลี่คลายไปได้ด้วยดี ด้วยระยะทางที่ อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ไม่ไกลเกินนักท่องเที่ยวทั่วๆ ไปจะไปสัมผัสได้
37. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 2 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ◦ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองบนยอดดอยสูง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระ บรมสารีริกธาตุตั้งแต่ พ.ศ. 1916 ในสมัยพญากือนาแห่งอาณาจักร ล้านนา ความสง่างามขององค์พระธาตุเจดีย์เหลี่ยมประดับด้วยแผ่น ทองอร่ามตา รวมทั้งการตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปกรรมล้านนา อันงดงาม ท่ามกลางม่านหมอกของผืนป่าอันอุดมสมบูรรณ์เหนือ เทือกเขาดอยสูง รวมทั้งสภาพอากาศอันเย็นสบาย ผสมผสานกันเป็น บรรยากาศอันขรึมขลังที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆ อย่างเป็น เอกลักษณ์ สร้างความประทับใจกับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้รับคะแนนนิยม อย่างล้นหลาม
38. 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจ โดย นิตยสาร อ.ส.ท. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของไทย อันดับ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ‘วัดพระแก้ว’ กรุงเทพมหานคร ◦ พระอารามหลวงในบริเวณพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวแห่ง แรกๆ ของประเทศ ที่เปิดเผยออกสู่สายตาของชาวโลกเมื่อแรกเริ่มมีการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 50 ปีก่อน นอกจากความสาคัญในฐานะเป็นสถานที่ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ‘พระแก้วมรกต’ สถาปัตยกรรมหลายยุคหลาย สมัยที่สร้างเสริมสืบต่อกันมาและการตกแต่งประดับประดาอันอลังการ ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ ดึงดูดใจ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงคด เรื่องรามเกียรติ์อันวิจิตรตระการ ตาและมีความยาวที่สุดในโลก จากการสารวจโดยกรุงเทพโพลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อต้นปี 2553 นี้ วัดพระศรีรัตน ศาสดารามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย เรียกว่าได้คะแนนเสียงทั้งจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเป็นเอกฉันท์ สมศักดิ์ศรีความเป็น ‘สุดยอด ของสุดยอด’ แหล่งท่องเที่ยวไทยในดวงใจอย่างแท้จริงละครับอันดับนี้
39. ท่องเที่ยววิถีไทย Discover Thainess แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกรสนิยมของการท่องเที่ยว ทั้งเนิบช้า และกิจกรรมตื่นเต้น มีความแตกต่าง แต่ลงตัว สอดแทรกอยู่ใน ทุกแห่ง ไม่ว่าในเมืองใหญ่ หรือชนบท ไม่ว่าในธรรมชาติ ขุนเขา ราวป่า น้าตก ทุ่งดอกไม้สวย โบราณคดี ชีวิตดึกดรรพบรรพ์ วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย แอนเวนเจอร์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ กิจกรรมท้าทายที่รังสรรค์โดยมนุษย์ ศิลปะการแสดงโบราณ จนถึงการฟ้ อนในจังหวะจะโคนพื้นบ้านที่ สนุกสนานเร้าใจ
40. Thai Fun ◦เสน่ห์ไทย คือความสนุกที่มาพร้อมกับความอ่อนโยน เปรียบดังความราบเรียบของสายน้า ก็ยังเกิด เกลียวคลื่นมาหยอกล้อ ◦ทะเลอันดามัน ทะเลอ่าวไทย เกาะพีพี เกาะตะรุเตา จากตะวันออก สู่ตะวันตก และลงสู่หาดสวรรค์ที่ ไล่เรียงได้จากปลายด้ามขวานทองของประเทศไทย ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี หรือเกาะภูเก็ต อันลือชื่อ
41. Thai Festivity ◦ สีสันของความสนุกสนานของงานเทศกาลที่มีตลอดปี รวมไปถึงบรรดาตลาดโต้รุ่ง การทานอาหารริมทาง แม้จะดูเป็นวิถีที่ไร้ระเบียบ แต่ความยุ่งเหยิงก็อบอวลไปด้วยการบริการอันอบอุ่น และถูกใจในอัธยาศัยไมตรีระหว่างกัน ◦ บรรดาตลาดโต้รุ่ง การทานอาหารริมทาง แม้จะดูเป็นวิถีที่ไร้ระเบียบ แต่ความยุ่งเหยิงนั้นก็มีทั้งรสชาติจี๊ดจ๊าด และอวลไอของศิลปะ ของการบริการอันอบอุ่น และ หากถูกใจในอัธยาศัยไมตรีระหว่างกัน ก็จะมีทั้งของฝากของแถมก็ให้ประทับใจกันไปไม่รู้ลืม ◦ ในงานเทศกาลระดับจังหวัด งานวัด งานประเพณี การประกวดสาวงามประจาเทศกาล ที่มีตั้งแต่นางงามผัก และผลไม้ไปจนถึง นางงามประจาจังหวัด เกมสาวน้อยตกน้า ลิเก ราวง ขบวนรถบุปผชาติ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีทั้งความเรียบง่าย และสีสันที่แปลกตาไป พร้อมๆกัน
42. Thai Food ◦ ปัจจุบัน คนยุคใหม่มักจะใส่ใจชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคน ไทย ที่ทุกวันนี้หลายแห่งก็ยังเก็บรักษาวิถีชีวิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน ◦ หลายแห่งก็ยังเก็บรักษาวิถีชีวิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว ที่ใช้วัว ควาย เป็น เครื่องมือไถและหว่าน ซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะมีค่าในสังคมไทย เพราะไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นเพื่อน เป็นสมาชิกในครอบครัว ◦ อาหารการกินแบบวิถีไทยแท้ๆ จะเน้นความเรียบง่าย และเป็นสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติ อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างอาหารในราชสานักนั้น ก็ถือ เป็นการทาอาหารที่นาศิลปะเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ที่ช่วยปรุงรสชาติเป็นอาหารทางสายตา ซึ่งเป็นอาหารที่ยังคงคุณค่าของสารอาหาร แบบพร้อมสรรพ
43. Thai Way of Life ◦ เส้นทางค้าขาย และการเดินทางระหว่างเมืองและหัวเมือง ผู้คนที่มีวิถีชีวิตติดริมแม่น้า จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกตาอย่างหนึ่งของ คนไทย ที่มีทั้งความรื่นรมย์ และแปลกตาสาหรับผู้มาเยือน ◦ กรุงเทพฯ เคยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออก เพราะภายในขอบเขตเมืองมีแม่น้าหลายสาย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นหนทางสัญจร เส้นทางค้าขาย และการเดินทางระหว่างเมืองและหัวเมือง ผู้คนที่มีวิถีชีวิตติดริมแม่น้า จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ ที่แปลกตาอย่างหนึ่งของคนไทย ที่มีทั้งความรื่นรมย์ และแปลกตาสาหรับผู้มาเยือน แม้ภาพเหล่านี้จะค่อยๆหายไปในเมืองใหญ่ แต่ ชีวิตริมน้า และวิถีชีวิตดั้งเดิมในหลายแห่งในต่างจังหวัดก็ยังคงมีให้เห็น เนื่องจากความเจริญยังไม่ได้คืบคลานเข้าไปบ้าง ชาวบ้านยัง อาศัยริมน้า ยังชีพด้วยการจับปลา และการทาเกษตรพื้นบ้าน แต่ก็มีบางแห่งที่พยายามเก็บรักษาวิถีชีวิต หรือชุมชนดั้งเดิมเอาไว้เพราะ คนทุกวันนี้ได้เห็นแล้วว่า สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
44. Thai Wellness ◦ ภูมิปัญญาไทยนอกจากจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งแล้ว เรายังเข้าใจลงลึกไปถึงร่างกายของคนเรา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิด จากการผสานความรู้ของโลกโบราณที่ส่งต่อกันมาจนกลายเป็นตารายาในแบบตะวันออก ◦ “สมุนไพร” เป็นการดูแลรักษาสุขภาพในแบบไทย พืชเกือบทุกชนิดในป่าอันอุดมของเมืองไทยนั้น เป็นสมุนไพรที่ส่งผลดีต่อสุขภาพอยู่ เกือบครึ่ง ศาสตร์ของการรู้จักตัวยาในพืชพรรณต่างๆ ถือเป็นสิ่งสะท้อนความก้าวหน้าทางการแพทย์ของคนไทย สมุนไพร กาลังจะ กลับมาเป็นการดูแลรักษาสุขภาพทางเลือกของคนไทย และของโลกอย่างกว้างขวาง ◦ การนวดแผนไทย ที่โด่งดังไกลข้ามทวีปสู่ตะวันตก ซึ่งปัจจุบันได้มีการผสมผสานศาสตร์ของการนวดแผนไทยเข้าสู่การบริการทางด้าน สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งให้บริการอยู่ในสถานบริการสุขภาพและความงาม ที่มีให้เลือกใช้บริการได้มากมาย ทั้งในโรงแรมระดับหรู หรือ ในสปาระดับชุมชน
45. Thai Arts ◦ เมืองไทยเป็นเมืองที่รุ่มรวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนไทยนั่นคือการสามารถคงรักษา รากเหง้าวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมไปพร้อมกับการเอารับวัฒนธรรมตะวันตกมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับของตนเอง ◦ ศิลปหัตถกรรมของไทย ได้รับการรักษา และสืบสานอย่างเป็นระบบและแข็งแรง เมื่อได้รับการต่อยอดด้วยองค์ ความรู้ใหม่ๆ การจัดการที่เป็นระบบ โดยชาวบ้านยังคงใช้ความเป็นศิลปินในสายเลือด เทคนิคการสร้างสรรค์จาก ภูมิปัญญาดั้งเดิม ทาให้รักษาภูมิปัญญา ก่อให้เกิดผลดีต่อรายได้ครัวเรือนในชนบทอย่างเข้มแข็ง
46. Thai Wisdom ◦ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์เขตร้อนชื้น มีทะเลและมหาสมุทรขนาบซ้ายและขวา มีคุ้งอ่าวที่เป็นแหล่งทรัพยากร และพื้นที่เศรษฐกิจ ความสมบูรณ์เช่นนี้ทาให้เมืองไทยมีคากล่าวที่ชาวไทยคุ้นเคยกันดีคือในน้ามีปลา ในนามีข้าว ซึ่งสะท้อนถึงการดารงชีพของคนไทยไปด้วย ในตัว หากคุณได้สัมผัสกับความสมบูรณ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเหล่านี้ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะ และความเชื่อ ของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์คือ มีความนุ่มนวล ใจเย็น ดั่งคาที่คนมาเยือนจะได้ยินอยู่เสมอคือ “ไม่เป็นไร” ◦ ไทยประเทศเดียวที่มีศาสนาสถานอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แปลกแยกในท้องถิ่นเดียวกัน อย่างเช่น ชุมชนริมน้าเจ้าพระยาที่เราสามารถเห็นวัดไทย วัดจีน และมัสยิด อยู่ร่วมกันมานับร้อยๆปี ◦ ในแง่ของการท่องเที่ยว ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายของนักเดินทางที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการเดินทางภายใน รวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจ แบบลึกซึ้ง ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภูเขาสูง ป่าเขียว น้าตกใส สายน้าแห่งวัฒนธรรมอย่างลุ่มน้าโขง รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ที่หลายๆแห่งเปิดโอกาสให้นักเดินทางที่ใฝ่รู้กับการค้นหาสันติสุข

1743517_625977374135604_1618862406_nshutterstock-367503629